OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel:
C4E Invest s.r.o. IČ: 07016921 , se sídlem Opava, Bochenkova 2709 / 20, PSČ: 746 01
(dále také jen "C4E").

1. Úvodní ustanovení
1.1 C4E vydává tyto Podmínky poskytování služby (dále také jen "PPS"), na jejichž základě zprostředkovává služby zákazníkům, jenž si je objednají.
1.2 "Poskytnutím služby" se rozumí zprostředkování a následné vykonání vybrané služby pro zákazníka přímo prostřednictvím C4E, nebo smluvními partnery v objednaném množství a rozsahu. Mezi hlavní služby C4E patří především kontrola ojetých vozidel, které Zákazník hodlá zakoupit a stanovení verdiktu, zda C4E koupi doporučuje, či zda je vůz nevyhovující z důvodů zjištěných závad či historii vozidla. C4E pro zákazníka dále může zajišťovat poradenské služby v oblasti pojištění vozu, financování či výběr a zprostředkování koupi vozu a jeho případný dovoz ze zahraničí do ČR, včetně vyřízení veškeré administrace.
1.3 "Zákazníkem" se rozumí libovolná osoba, ať již fyzická nebo právnická, které C4E poskytuje službu.

2. Závaznost PPS
2.1 Tyto PPS jsou pro Zákazníky závazné od okamžiku, kdy se s nimi poprvé seznámili, a/nebo kdy je poprvé odsouhlasili, a/nebo kdy na ně bylo poprvé při jakékoliv kontraktaci stran odkázáno.
2.2 I když Zákazník standardně odkazuje na jiné podmínky (všeobecné obchodní podmínky), vzdává se okamžikem nabytí závaznosti těchto PPS jejich aplikace, a proto se použijí vždy výlučně tyto PPS, ledaže by C4E jiné podmínky (všeobecné obchodní podmínky) výslovně a písemně na úkor těchto PPS akceptoval.

3. Uzavření smlouvy a poskytnutí služby
3.1 Poskytnutí služby je Zákazníkovi obstaráno C4E na základě poptávky Zákazníka, ať již ve formě komunikace vedené mezi Zákazníkem a C4E cestou sms, emailové korespondence, www formuláře, telefonického hovoru, či jinak, přičemž veškeré náklady komunikace ohledně poskytnutí služby si nese každá ze stran sama.

4. Podstatné náležitosti poskytnutí služby

a) Povinnosti KV

C4E se zavazuje chovat se k Zákazníkovi dle nejlepšího přesvědčení.
C4E se zavazuje provádět kontroly vozů a jiné služby vždy řádně a pečlivě.
C4E se zavazuje pomáhat Zákazníkům s výběrem vozu.
C4E zprostředkuje důslednou kontrolu vybraných vozů a stanoví zákazníkovi možné budoucí náklady na opravy a informuje jej o celkovém stavu vozidla ústně, přímo v místě kontroly.
C4E se zavazuje, že smluvní partneři budou připraveni v čas, na předem sjednaném místě se zákazníkem k poskytnutí služby.

    b) Povinnosti Zákazníka

Zákazník se zavazuje cenu za poskytnutou službu uhradit předem, bezhotovostním převodem před poskytnutím služby.
Zákazník se zavazuje být připraven v čas na předem sjednaném místě s C4E.
Zákazník souhlasí s tím, že pokud se na místo poskytnutí služby nedostaví včas a předem nenahlásí C4E své zdržení (né však delší než jedna hodina), je C4E oprávněno zrušit poskytnutí služby a zákazníkovi vrátit předem uhrazenou částku za poskytnutí služby poníženou o 1000 Kč na pokrytí nákladů C4E spojených s přepravou a čekáním na zákazníka.

c) Odpovědnost C4E

C4E neodpovídá za nezjištěné závady, původ vozidla ani za jeho technický stav. Veškerá tato odpovědnost nadále leží na prodejci vozidla, který se zákazníkem uzavřel smlouvu o prodeji vozidla.
C4E na sebe po poskytnuté službě nebere jakoukoli zodpovědnost za stav ani původ vozu.

d) Cena za poskytnutí služby

Cenu za poskytnutou službu je Zákazník povinen uhradit předem, bezhotovostním převodem, nebo vkladem na bankovní účet C4E před poskytnutím služby.

5. Všeobecná ustanovení
5.1 Zákazníkovi nevzniká v souvislosti s poskytnutím služby a na jejím základě právo na náhradu škody, která se na vozidle může projevit a nebyla zjištěna při kontrole vozu. Toto zákazník bude komunikovat přímo s prodejcem vozu, s kterým uzavřel smlouvu o koupi vozu.
5.2 Veškeré právní vztahy vznikající mezi C4E a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.
5.3 Pro veškeré spory mezi C4E a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných C4E je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo C4E.
5.4 Znění těchto PPS je vyhotoveno v českém jazyce; v případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.
5.5 Tyto PP jsou platné a účinné od 1.12.2017 a jsou zejména k nahlédnutí na webových stránkách car4ever.cz.